Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Proefles

 • Het is mogelijk een proefles te volgen bij dansschool Forza Danza. Via de pagina ‘proefles aanvragen’ kan men direct een dansles en datum kiezen voor een proefles. 
 • Een proefles kost €5,-.
 • Reeds ingeplande en betaalde proeflessen worden niet terugbetaald of kunnen niet worden ingehaald op een ander moment.
 • Tijdens een proefles mogen ouders de eerste 10 minuten en de laatste 10 minuten van de les in de danszaal aanwezig zijn.
 • Een proefles dient altijd op de website ingepland te worden. Na bevestiging van aankoop ontvang je een toegangsbewijs voor de dansles.


Aanmelding

 • Na het volgen van een proefles, maakt de danser zijn of haar definitieve keuze voor de lesgroep(en) van zijn/haar voorkeur. Hij/zij vult het online inschrijfformulier volledig in en ondertekent dat digitaal. Daarna staat een danser officieel ingeschreven bij dansschool Forza Danza. Vanaf die les gaat de betaling in.
 • He lidmaatschap wordt altijd voor 3 maanden aangegaan, na 3 maanden is het abonnement maandelijks opzegbaar.
 • Als een danser na de eerste dag van de maand instroomt, wordt de verschuldigde contributie van de maand waarin de danser is ingestroomd, naar rato aangepast. 
 • Bij aanmelding dient het (resterende) lesgeld van de instroommaand en het inschrijfgeld met Ideal te worden betaald. Hierna zal het lesgeld maandelijks via automatisch incasso worden afgeschreven.


Lessen

 • Van dansers wordt verwacht dat ze een paar minuten voor aanvang van de les aanwezig zijn.
 • Deelname aan de lessen dient te geschieden in geschikte danskleding. Zo zijn een spijkerbroek, (vieze) buitenschoenen en dansen op sokken niet toegestaan. Ook is het verboden om met zwarte zolen die afgeven op de vloer, de danszaal te betreden.
 • Tijdens de les is het niet toegestaan om kauwgom te gebruiken.
 • Het is ten strengste verboden voor zowel leerlingen als bezoekers om zelf foto’s en/of video opnames te maken tijdens de danslessen. Er moet eerst toestemming worden gevraagd aan de aanwezige docent.


Afmelden voor een les

 • Indien een danser eenmalig verhinderd is, hoeft er niet te worden afgemeld. Wanneer er in de les aan een optreden of aan de eindshows wordt gewerkt, moet iedere Forza danser zijn verhindering wel zo snel mogelijk melden voordat de les begint.
 • Indien een danser om wat voor reden dan ook voor een langere periode afwezig is, gelieve dit door te geven. Bij voorkeur via whatsapp naar het telefoonnummer van Forza Danza (06-28886899) of anders via e-mail (info@forzadanza.com).


Les inhalen

 • Indien een danser een dansles om welke reden dan ook heeft gemist, kan deze les in worden gehaald in een ander lesuur. Dit moet binnen 7 dagen gebeuren. Een les inhalen gaat áltijd in overleg met de dansschool en moet minimaal 24 uur van tevoren worden aangevraagd. Forza Danza kan niet garanderen dat dit altijd mogelijk is. Er kan bijv. geen les worden ingehaald in een lesgroep die vol zit of die toewerkt naar een optreden. In de maanden voorafgaand aan de eindshow zal het dus ook niet (altijd) mogelijk zijn lessen in te halen. Zodra een danser staat uitgeschreven bij Forza Danza, kunnen eerder gemiste lessen niet meer worden ingehaald.

Vakanties en feestdagen

 • In de zomervakantie is de dansschool één hele maand gesloten in juli óf in de maand augustus, afhankelijk van hoe de vakantie in de regio Zuid Nederland valt. Er hoeft gedurende die ene maand geen contributie te worden betaald. In totaal brengt Forza Danza dus 11 maanden per jaar lesgeld in rekening. Vakanties en feestdagen zijn reeds verwerkt in de maandelijkse contributie.
 • Tijdens officiële feestdagen is de dansschool gesloten.
 • Het is niet mogelijk om lessen in te halen als een les niet door is gegaan vanwege een officiële feestdag en/of schoolvakantie.


Betaling

 • De betaling verloopt via automatische incasso rond de 30ste van de maand. Bij Forza Danza wordt het lesgeld vooruit betaald, dus vóór de aankomende maand.
 • Indien het voor dansschool Forza Danza niet mogelijk is het verschuldigde bedrag te incasseren, stuurt Forza Danza een betalingsherinnering via WhatsApp en behoudt de dansschool zich het recht voor om hiervoor  €5,- administratiekosten in rekening te brengen.`
 • Indien er na de eerste betalingsherinnering nog steeds niet wordt betaald, stuurt Forza Danza een tweede betalingsherinnering. Vanaf dat moment wordt de danser de toegang tot de les geweigerd totdat er is betaald. Ook wordt er €10,- administratiekosten in rekening gebracht. Er mag vanaf dat moment dus niet meer worden deelgenomen aan de les. Komt een danser toch naar de les? Dan zal de danser worden verzocht de zaal te verlaten. Kinderen kunnen aan de zijkant wachten totdat ze worden opgehaald. Het is altijd mogelijk om vóór aanvang van de dansles het achterstallige lesgeld te betalen via de telefoon en hier een bewijs van te laten zien aan de docent(e). Zodra er is betaald, wordt de les blokkade direct opgeheven.
 • Indien er na een tweede betalingsherinnering nog steeds niet wordt betaald, schakelt Forza Danza een incassobureau in.
 • Indien het lesgeld wordt gestorneerd zonder toestemming of overleg met Forza Danza, volgt een e-mail met daarin een les blokkade die per direct in gaat. Zodra er is betaald, krijgt de danser weer toegang tot de les.
 • Wanneer het meer dan tweemaal binnen 6 maanden voorkomt dat de contributie niet van de rekening kan worden afgeschreven, behoudt Forza Danza het recht voor het lidmaatschap per direct stop te zetten. Er kan dan voor de rest van het dansseizoen geen incasso abonnement meer bij Forza Danza worden afgesloten. De enige manier om dan nog lessen te blijven volgen, is door in één keer voor de rest van het dansseizoen (tot de zomervakantie) te betalen.
 • Afwezigheid van een danser tijdens de lessen ontheft de leerling niet van de verplichting tot betaling.
 • Forza Danza houdt zich aan de schoolvakanties en feestdagen. Indien er een les uitvalt door vakantie of door een feestdag, blijft het maandtarief alsnog hetzelfde.
 • Indien lessen tijdelijk niet door kunnen gaan omdat de les locatie om welke reden dan ook (m.u.v. vakanties en feestdagen), kunnen gemiste lessen op een later tijdstip in een andere les (na overleg met Forza Danza) worden ingehaald. Het lesgeld wordt niet gerestitueerd.


Opzeggen

 • Het lidmaatschap wordt altijd aangegaan voor minimaal 3 maanden, na 3 maanden is het abonnement maandelijks opzegbaar.
 • Vanaf 3 maanden na inschrijving is de opzegtermijn minimaal één volle maand en de opzegging dient vóór de eerste van de maand te gebeuren. In geval van (ernstige) ziekte, emigratie, botbreuk, stage in het buitenland, onverwachte financiële veranderingen of andere plotselinge voorvallen wordt géén uitzondering gemaakt. De opzegging kan uitsluitend geschieden d.m.v. het opzegformulier dat helemaal onderaan op de website te vinden is. Ter bevestiging zal er een e-mail retour worden verzonden zodat de opzegging officieel geregeld is.
 • Indien er niet tijdig wordt opgezegd, blijf de danser betalingsplichtig ook al maakt hij/zij dus geen gebruik meer van de danslessen.
 • Het is mogelijk om een abonnement voor maximaal drie maanden te ‘bevriezen’. Ook hier is er sprake van één volle maand opzegtermijn en moet er  vóór de eerste van de maand worden opgezegd. Voordeel van ‘bevriezen’ ten opzichte van ‘opzeggen’ is dat een danser niet opnieuw hoeft in te schrijven en ook geen inschrijfkosten meer hoeft te betalen. Ook is hij/zij bij ‘bevriezing’ verzekerd van een plek in de lesgroep terwijl dat bij volledige opzegging niet altijd het geval is. Een lesgroep kan namelijk in de tussentijd volraken.

opzeggen via Meedoenregeling, Stichting Leergeld en Jeugdcultuurfonds

 • Bij lidmaatschap via de Meedoenregeling geldt één volle maand opzegtermijn en er dient vóór de eerste van de maand te worden opgezegd. Indien het tegoed bij de Meedoenregeling op is, gaat de betaling over op automatische incasso.
 • Degenen die via het Jeugdcultuurfonds of Stichting Leergeld dansen, staan automatisch voor de duur van één jaar bij Forza Danza ingeschreven.


Rechten van Forza Danza

 • Dansschool Forza Danza kan besluiten een danser de toegang tot de lessen te ontzeggen, bijvoorbeeld bij (ernstige) betalingsachterstand of vanwege wangedrag. De verplichting tot betaling van het lesgeld blijft in dat geval toch bestaan.
 • Onvoorziene omstandigheden kunnen leiden tot wijzigingen in het lesrooster. Dansschool Forza Danza behoudt zich het recht voor om af te wijken van de verstrekte informatie, zoals namen van docenten, tijden en tarieven.
 • Tijdens de lessen en optredens worden door de docenten soms foto’s gemaakt en ook wordt er regelmatig gefilmd. Forza Danza heeft het recht om de foto’s en videobeelden voor promotionele doeleinden (website, flyer, etc.) te gebruiken.


Aansprakelijkheid

 • Forza Danza kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, en/of verwisseling en zoekraken van persoonlijke bezittingen.
 • Forza Danza aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ongelukken en/of schade zowel lichamelijk als materieel, veroorzaakt door deelname aan de lessen of aan evenementen van Forza Danza die plaatsvinden zowel binnen als buiten de dansstudio. De deelname aan de lessen, het verblijf in de dansschool alsmede het dansen/aanwezig zijn bij optredens buiten de dansschool gebeurt dus geheel op eigen risico.